تجزیه علیت و برآورد وراثت‌پذیری عملکرد و اجزای آن در ارقام مختلف جو‏

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات دیم شمال خراسان، خراسان - ایران‏

2 کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، لرستان - ایران‏

چکیده

این طرح در سال زراعی 84-1383 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم شمال خراسان (شیروان) ‏درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و بر روی 10 رقم جو اجرا شد. تجزیه داده‌ها نشان داد ‏که تفاوت بین ارقام از نظر درصد پوشش، تعداد روز تا جوانه زدن، تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا ‏رسیدن، ارتفاع بوته، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی‌دار ‏است. با استفاده از امید ‌ریاضی میانگین مربعات واریانس‌های ژنوتیپی و محیطی محاسبه شد و با استفاده از ‏این واریانس‌ها، وراثت‌پذیری صفات برآورد گردید. هچنین همبستگی صفات محاسبه شده و تجزیه علیت ‏نیز انجام شد. وراثت‌پذیری صفات تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا رسیدن و وزن هزار دانه بیشترین ‏مقدار بود. براساس نتایج تجزیه علیت، صفت تعداد دانه در سنبله بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد دانه ‏داشت. اثر مستقیم وزن هزار دانه بر عملکرد تا حدودی به دلیل اثر غیرمستقیم و منفی از طریق تعداد دانه ‏در سنبله کاهش یافت.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Path analysis of grain yield and its components and estimation of heritability in barley

نویسندگان [English]

  • Elyas Neyestani 1
  • Ali Akbar Mahmoudi 1
  • Fatemeh Rahim nia 2
1
2
چکیده [English]

This experiment was conducted using a Randomized Complete Block Design with Three ‎replications with 10 barley cultivars in Dryland Research Station of Northern Khorasan (Shirvan) ‎in 2004-2005 growing season. Results indicated that there was significant differences among the ‎lines in terms of the stand percentage, days to emergence, days to heading, days to maturity, plant ‎height, number of spikes per m2, number of seeds per spike, 1000 seed-weight and grain yield.
By mean of expected mean squares, genotypic and environmental variances were calculated. The ‎heritability of traits was estimated. In addition, correlation coefficients were calculated and path ‎analysis was done, Days to heading, days to maturity and 1000 grain-weight had the high level of ‎heritability. Because of the path analysis, number of seeds per spike had the direct effect on the ‎grain yield. The direct effect of 100 grain-weight on the grain yield was considered to be reduced ‎most probably due to indirect and negative effect of number of seeds per spike. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley
  • Correlation
  • heritability
  • Path analysis
  • Yield components