بررسی مناسب ترین میزان بذر در ارقام گندم تحت تنش شوری

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان - ایران‏

چکیده

اثر پنج میزان بذر (350، 425، 500، 575 و 650 عدد بذر در متر مربع) عملکرد ارقام گندم کویر، ‏مهدوی، شیراز و روشن در شرایط تنش شوری در دو سال زراعی 79-1378 و 80-1379 در ایستگاه ‏تحقیقات شوری، زهکشی و اصلاح اراضی رودشت اصفهان بررسی شد. طرح آماری یک آزمایش ‏فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. برای آبیاری‌ از آب دارای ‏EC‏ حدود 12 ‏دسی زیمنس بر متر استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر میزان بذر بر تغییرات عملکرد دانه، تعداد سنبله در ‏واحد سطح، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت معنی دار و بر تغییرات ارتفاع بوته و ‏تعداد دانه در سنبله معنی دار نبود. تفاوت ارقام مورد بررسی از نظر کلیه صفات معنی دار بود. اثر افزایش ‏میزان بذر (تا 500 عدد در متر مربع) باعث افزایش عملکرد دانه شد. ولی مقدار بیشتر بذر بر عملکرد دانه ‏معنی دار نبود. در شرایط این آزمایش، تعداد 500 بذر در متر مربع (با 2890 کیلوگرم عملکرد دانه در ‏هکتار) مناسب ‌ترین میزان بذر و رقم روشن (با 3267 کیلوگرم عملکرد دانه در هکتار) مناسب ‌ترین رقم ‏تشخیص داده شد. افزایش میزان بذر سبب افزایش تعداد سنبله در متر مربع و عملکرد بیولوژیکی و کاهش ‏وزن هزار دانه و شاخص برداشت گردید. رابطه رگرسیونی عملکرد دانه با میزان بذر در محدوده میزان بذر ‏مورد مطالعه، از نوع خطی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of seeding rate on wheat cultivars performance under salinity stress

نویسنده [English]

  • Davoud Afyouni
چکیده [English]

Effects of five seeding rates (350, 425, 500, 575 and 650 seeds per m2) on four wheat cultivars (Kavir, Mahdavi, Shiraz and Roshan) were studied under salinity stress, during 2000-2001 crop seasons in Roodasht Agricultural Research Station, Esfahan. A factorial experiment based on randomized complete block design with three replications was used. Plants were irrigated with saline water (with EC=12 ds/m) throughout the growing season. Two years combined analysis of variance showed that seeding rate had significant effect on grain yield, number of spikes per m2, thousand kernel weights, biomass and harvest index. However, the effects on plant height and number of grains per spike were not significant. Cultivars were significantly different in all studied traits. Increase in seed rate up to 500 seeds per m2 caused increase in grain yield, but seed rates more than 500 seeds per m2 did not cause more increase in grain yield. Therefore, 500 seeds per m2 that produced an average of 2890 kg/ha of grain yield, was the suitable seed rate under the conditions of this experiment. Increase in seed rate also caused increase in number of spikes per m2 and biomass, but decrease in thousand kernel weight and harvest index. Throughout the studied seed rate range, there was linear relationship between seed rate and grain yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultivars
  • Grain yield
  • Salinity stress
  • Seed rate
  • Wheat