نقش عوامل به‌زراعی در اقتصاد تولید گردو (استان کرمان)‏

نویسنده

عضو هیأت علمی اقتصاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، کرمان - ایران‏

چکیده

گردو یکی از تولیدات مهم استان کرمان و شهرستان بافت مرکز تولید آن است. لذا برای تعیین ‏موفقیت گردوکاران در استفاده بهینه از منابع و همچنین امکان افزایش تولید محصول با استفاده از ‏مجموعه ای از منابع و عوامل تولید میزان کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی کشاورزان تعیین گردید. پس از جمع‌آوری آمار و اطلاعات مناسب تابع تولید مناسب و سپس سیستم تابع تولید مرزی تصادفی ‏برآورد و میزان کارآیی فنی بهره‌برداران محاسبه شد. با استفاده از قضیه دوگانگی تابع هزینه مرزی از تابع ‏تولید مرزی استخراج و میزان کارآیی اقتصادی بهره‌برداران محاسبه شد. همچنین میزان کارآیی تخصیصی ‏باتوجه به میزان کارآیی فنی و اقتصادی برآورد شد. نتایج نشان می‌دهد که میانگین کارآیی فنی، تخصیصی ‏و اقتصادی بهره‌برداران در شهرستان بافت به ترتیب 62، 67 و 41 درصد می‌باشد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic impacts of improved crop husbandry practices of walnut in Kerman province

نویسنده [English]

  • Hossein Moradi shahrebabak
چکیده [English]

Walnut is one of the important products in Kerman province and Baft town is the main area of ‎walnut orchards. So the technical, allocative and economical efficiency of walnut farmers computed ‎assign the degree of farmer’s success in the optimum allocation of their resources. At first the ‎proper production function was estimated, and then stochastic frontier production and technical, ‎efficiency was estimated. Using principle of Duality, stochastic frontier cost functions were ‎computed from stochastic frontier production function and economical efficiency was computed. ‎Allocative efficiency was estimated with regard to economical and technical efficiency. The results ‎show that average technical, allocative and economical efficiency in Baft are 62,‎‏ ‏‎67 and 41 percent ‎respectively.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost
  • Kerman
  • Production Function
  • The technical and economical efficiency
  • Walnut