بررسی کارآیی موش‌کش تدخینی سیماگ (سیانور‎ ‎سدیم) درمقایسه با فستوکسین علیه ‏موش ورامین ‏N. indica‏ ‏

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات آفت‌کش‌ها، مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، تهران - ایران‏

2 مربی پژوهش، بخش تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ‏کرمان، کرمان - ایران‏

3 کارشناس، بخش تحقیقات جانورشناسی، مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، تهران - ایران‏

چکیده

موش ورامین از خطرناک‌ترین جوندگان از نظر میزان فعالیت و خسارت در کشور می‌باشد باعث ‏خسارت که به شبکه‌های آبیاری و همچنین گیاهان زراعی و باغی می‌شود. سیماگ در ایران برای کنترل ‏موش کلاهو به ثبت رسیده و مقادیر زیادی از آن موجود می‌باشد. چون مقدار سم موجود در کشور بسیار ‏زیاد و مبارزه با موش کلاهو در سطح کم انجام می‌شود، لذا امکان استفاده از این سم برای مبارزه با موش ‏ورامین در آزمایشات صحرایی بررسی شد. طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با دو تیمار و یک شاهد ‏هرکدام به مساحت 500 مترمربع انتخاب و در چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل سم سیماگ قرص ‏فستوکسین و شاهد (بدون استفاده از سم) بود. درصد کارآیی سموم نسبت به شاهد محاسبه شد. میزان ‏تلفات موش ورامین در استان‌های تهران و کرمان توسط سیماگ به‌ترتیب 0/98 و 4/96 و توسط ‏فستوکسین به‌ترتیب 0/88 و 0/89 درصد بود. تأثیر بهتر این سموم در استان تهران می‌تواند ناشی از بیشتر ‏بودن رطوبت خاک مزارع و باغ‌های این استان باشد. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the redonticide Symag (Sodium cyanid) on Nesokia indica

نویسندگان [English]

  • Mohsen Morovvati 1
  • Mehdi Naseri 2
  • Jafar Khakbaz 3
چکیده [English]

According to the extent of damage to the crops and irrigation canals the Nesokia indica is ‎one of the most important rodent pests in Iran. Cymag is a registered product in the country to ‎control Citellus fulvus and large amount of it is available at present. With the aim of studying ‎the effect of it on the N. indica experiments were conducted under field conditions in Tehran ‎and Kerman Provinces. The experiments were performed in a completely randomized block ‎design in four replicates with two experimental and one control block with the extend of about ‎‎500 square meters each. The treatment blocks included 2-8 g Cymag/complex burrow (based on ‎the average volume of the burrows), and 1-2 Phostoxin tablets/complex burrow, and the third ‎block was the control without any rodenticide. Percentage success was estimated using ‎Henderson and Tilton (1955) formula. The results show the success of about 98 and 96.4 percent ‎using Cymag and 88.5 and 89.5 percent using Phostoxin tablets in Tehran and Kerman ‎provinces respectively. Higher efficacy observed in Tehran province could be due to higher ‎moisture present in the soil of this province. Since Cymag is highly toxic, it must be used by ‎trained personnel and farmers using suitable safety measures.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cymag‎
  • Inhalation‎
  • Nesokia indica
  • Phostoxin
  • Sodium cyanide