ارزیابی تأثیر کنه‌کش ‏Spirodiclofen SC 240‎‏ بر کنه زنگار مرکبات‏

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، تهران - ‏ایران

2 مربی پژوهش، آزمایشگاه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی خشکه‌داران تنکابن، مازندران - ایران‏

3 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی ساری، مازندران - ایران‏

چکیده

کنه‌کش جدید ‏Spirodiclofen 240 SC‎‏ در دزهای 1/0، 18/0 و 27/0 در هزار سی‌سی آب علیه سه ‏فرم جمعیت کنه زنگار مرکبات (مراحل نابالغ، بالغ و بالغ - نابالغ) روی پوست پرتقال رقم تامسون مطالعه ‏شد. طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در هفت تیمار شامل سه دز کنه‌کش جدید، ‏Abamectin‏ 8/1 درصد ای سی، ‏Pyridaben‏ پودر وتابل 20 درصد، ‏Fenproximate‏ پنج درصد اس سی ‏و تیمار شاهد به‌صورت آب‌پاشی بود. درصد تلفات کنه در مرحله نابالغ در کلیه تیمارها نسبت به دو ‏مرحله دیگر بیشتر و معنی‌دار بود (01/0 ‏‎?‎‏ ‏P‏). تفاوت بین کمترین و بیشترین تأثیر دزهای ‏Spirodiclofen‏ ‏درحدود نه درصد و بیشترین درصد تلفات در مرحله نابالغ کنه مربوط به دز 27/0 درصد بود. تأثیر دز ‏27/0 درصد این سم روی دو مرحله دیگر زندگی کنه درمقایسه با دزهای ضعیف آن بیشتر بود. تأثیر دز ‏‏27/0 کنه‌کش ‏Spirodiclofen 240 SC‎‏ فقط نسبت به ‏Fenproximate‏ 5/0 در هزار کمتر ولی هر دو ‏بیشترین تأثیر را داشتند. تأثیر مرکب تیمارها در نوبت‌های نمونه‌برداری تا 25 روز به صورت افزایشی بود. ‏دز 27/0 کنه‌کش ‏Spirodiclofen 240 SC‎‏ در کنترل پایدار کنه زنگار درختان مرکبات در شمال کشور مؤثر ‏بود. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Spirodiclofen SC 240 on citrus rust mite (Phyllocoptruta oleivora (Ashmead))

نویسندگان [English]

  • Masoud Arbabi 1
  • Saeb Javadi 2
  • Mohammad Ebrahim Jafari 3
چکیده [English]

The effects of three doses of Spirodiclofen SC 240 in comparison with three registered ‎acaricides on citrus rust mite in western part of Mazandaran province during period of 2003-‎‎2004 studied. The BCR design was used to assign four replications of seven treatments ‎‎(Spirodiclofen SC 240 at doses 0.1, 0.18 and 0.27 millilitre in 1000cc water, Fenproximate, ‎Pyridaben, Abamectin) including an untreated check plot. Twenty treated fruits from each ‎treatment and number of alive CRM counted under stereo microscope, one day before and ‎three, seven, 14 and 25 days after acaricides application accordingly. The percentage of ‎mortality of immature CRM population indicated that Spirodiclofen of 0.27 percent had ‎maximum control. The effect of all treatments was maximum in 3rd day of the sampling, but ‎mortality rate increased with the extent of interval period. The envidor 0.27 percent due to ‎lower doses among the registered acaricides in Iran and because of the higher efficiency with ‎sustainable effect can be recommended for control of CRM in Mazandaran province.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus‎
  • Mazandaran‎
  • Phyllocoptruta oleivora
  • spirodiclofen