اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر بعضی از خصوصیات شیمیایی خاک و گیاه فلفل

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد - ایران‏

2 کارشناس ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد - ایران‏

چکیده

این تحقیق با استفاده از گیاه فلفل (‏Capsicum annum‏)، خاک لوم زراعی و پنج نسبت شیرابه ‏کمپوست زباله شهری به آب (0، 20، 40، 60 و 100 درصد) و سه تکرار در یک طرح فاکتوریل در ‏شرایط گلخانه اجرا شد. استفاده از شیرابه در خاک موجب افزایش هدایت الکتریکی، کاهش ‏pH‏ خاک، ‏افزایش مواد آلی و عناصر ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم قابل دسترس خاک شد. استفاده از شیرابه ‏در مقادیر زیاد سبب کاهش رشد گیاه شد، استفاده 100 درصد شیرابه موجب از بین رفتن گیاه فلفل شد. ‏استفاده شیرابه در سطح 20 درصد سبب افزایش وزن خشک و تر اندام هوایی و وزن تر و خشک فلفل و ‏افزایش مقادیر عناصر پرمصرف در اندام هوایی فلفل شد. بنابراین برای افزایش عملکرد فلفل، نسبت 20 ‏درصد شیرابه به آب مؤثر بود. ولی مقادیر بیشتر شیرابه در خاک سبب افزایش هدایت الکتریکی خاک شد. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Municipal Waste Compost Leachate Application on Some Soil Chemical Properties and Green Chili Plant

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Astaraei 1
  • Ebrahim Fattahi kiasari 2
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of Municipal waste compost leachate (MWCL) ‎on Capsicum annum plant and chemical properties of a clay loam soil with five ratios of MWCL to ‎irrigation water (0, 20, 40, 60 and 100 percent) treatments each with three replications by using a ‎completely randomized factorial design under greenhouse condition. Electrical conductivity, ‎organic matter and concentration of available nutrients of N, P, K, Ca and Mg in soil increased with ‎increasing percentage of MWCL, but pH of the soil was decreased. Increased concentrations of ‎MWCL caused drastic decreases in plant growth. The MWCL of 100 percent treatment caused the ‎seedlings to be died off. The treatment with 20 percent MWCL increased plant fresh and dry ‎weight, fresh and dry weight of green chili. Plant content of N, P and K increased with increasing ‎concentrations of MWCL. The use of 20 percent MWCL seems to cause increasing green chili yield. ‎A application of high concentrations of MCWL to soil is not recommended due to increase of EC of ‎soil solution.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green chili plant‎
  • Macro nutrients‎
  • MWC Leachate