کارآیی تولیدکنندگان چغندرقند در استان آذربایجان غربی

نویسنده

دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران‏

چکیده

استان آذربایجان غربی یک تولیدکننده عمده چغندرقند در ایران است. جهت افزایش تولید شکر در ‏کشور‎ ‎و رقابت پذیری آن، افزایش تولید چغندر در این استان از طریق ارتقاء کارآیی تولیدکنندگان می تواند ‏سهم مهمی داشته باشد. هدف این مطالعه اندازه گیری کارآیی تولیدکنندگان چغندرقند در آذربایجان غربی ‏می باشد. با انتخاب نمونه ای تصادفی از چغندرکاران این استان، مصاحبه با آنها و تکمیل پرسشنامه،‎ داده های لازم جمع آوری شد. برای تعیین کارآیی چغندرکاران نمونه، از روش پارامتری تصادفی مرزی ‏استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی چغندرکاران نمونه 5/69 درصد و از 9/15 تا 100 درصد ‏متغیر است. این نتایج نشان می دهد که با امکانات و تکنولوژی موجود امکان افزایش تولید چغندرقند در ‏استان وجود دارد. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Sugar beet producers in West Azarbaijan

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Arsalanbod
چکیده [English]

West Azerbaijan province is the major producer of sugar beet in Iran. To reach the goals ‎of self-sufficiency in the country and competitiveness in the market, increasing the production ‎of sugar beet in this province through enhancing the efficiency of producers could have an ‎important contribution. The purpose of this research was to measure the efficiency of sugar ‎beet producers in West Azerbaijan. By selecting a random sample of sugar beet producers in ‎this province, interviewing, and the questionnaire, the necessary data was collected. To measure ‎the efficiency of sample producers, Frontier stochastic parametric approach was used. The ‎results showed that mean efficiency of sample sugar beet producers was 69.5 percent, which ‎ranged from 15.9 to 100 percent. The results indicate that with the available resources and ‎technology there is a high potential to increase sugar beet production in the province. To ‎determine policy measures for enhancing the efficiency of sugar beet producers there is a need ‎for more detailed study, especially on the factors influencing the efficiencies.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Frontier stochastic parametric approach
  • Sugar beet‏
  • West Azarbaijan‎