شبیه سازی انتقال نیترات توسط مدل ‏DRAINMOD-N

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران - ایران‏

2 استادیار مجتمع آموزشی ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران - ایران‏

3 دانشیار گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران - ایران‏

چکیده

کودهای شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی از منابع آلاینده محیط زیست (به خصوص آب های ‏زیرزمینی و منابع خاک) می باشند. شناخت عوامل مؤثر بر حرکت املاح و آب در پروفیل خاک کمک ‏مؤثری در مدیریت صحیح و کاهش آب شویی نیترات از منطقه رشد ریشه می نماید.‏ در این تحقیق، برای شبیه سازی و ارزیابی انتقال نیترات در خاک از داده های مربوط به یک مزرعه ‏ذرت واقع در مرکز آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کرج استفاده شد. بافت خاک مزرعه لومی ‏رسی و میزان ازت مورد استفاده در اوایل فصل کشت ذرت‎ ‎‏150 کیلوگرم در هکتار بود. برای شبیه سازی ‏حرکت نیترات از مدل هیدرولوژیکی ‏DRAINMOD-N‏ استفاده شد. این مدل با تغییر ضرایب معدنی شدن ‏و دنیتریفیکاسیون در دامنه قابل قبول، برای رسیدن به بهترین انطباق بین داده های پیش بینی و مشاهده شده، ‏کالیبره شد. نتایج نشان داد که غلظت نیترات برآورد شده با مدل در زیر منطقه ریشه، در اکثر مواقع با ‏غلظت نیترات اندازه گیری شده در مزرعه تطابق نسبی خوبی دارد. لذا از مدل ‏DRAINMIOD-N‏ می توان ‏به عنوان یک ابزار مدیریتی برای کاهش و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی در مناطق تحت آبیاری ‏استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of nitrate transportation using DRAINMOD-N model

نویسندگان [English]

  • Pantea Rahbari 1
  • Seyed Jalaleddin Jebeli 2
  • Abdolmajid Liaghat 3
چکیده [English]

The use of fertilizers in agriculture is a potential source of environmental pollution especially in ‎water quality and soil resources. The study of effective factors on water and nutrient transport ‎through soil profile is helpful for nutrient management to minimize adverse impacts on environment ‎and nitrate leaching below root zone. In this study, for assessing the nitrate transportation below the ‎root zone, measurements were done by spectrophotometer method. A field site was conducted under ‎corn production in a cultivation period of 2003. The DRAINMOD-N model was used to simulate ‎nitrate transportation. This model is calibrated by adjusting nitrification, denitrification rate ‎constants to reach the best fit between measured and predicted data. Results indicate that predicted ‎nitrate concentration by model was close to measured nitrate concentration. The correlation ‎between measured and predicted data was significant in one percent level. Results and scenarios ‎indicate that the model can be used as a tool to manage environmental pollution in irrigated areas. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • DRAINMOD-N
  • environment
  • Fertilizer
  • Leaching
  • Nitrate
  • Nutrient management