تحلیل عوامل مؤثر بر پراکندگی و تقسیم شدن اراضی کشاورزی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران - ایران‏

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران - ایران‏

چکیده

پراکندگی اراضی به عنوان یک مانع اساسی در رشد تولیدات کشاورزی در ایران مطرح است. با ‏هدف تحلیل عوامل مؤثر بر پراکندگی و خرد شدن اراضی کشاورزی داده‌های موردنیاز از طریق پرسشنامه ‏از 151 نفر کشاورز و با بهره‌گیری از نمونه‌گیری مطبق در سطح 12 روستا در دهستان رامجرد یک ‏شهرستان مرودشت به صورت تصادفی تأمین شد. برای شناسایی عوامل مؤثر بر پراکندگی و تقسیم شدن ‏اراضی، از تحلیل عاملی استفاده شد. متغیرهای مورد مطالعه در چهار عامل طبیعی (الگوی بهره‌برداری، ‏اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی) و فیزیکی غیرطبیعی گروه بندی شدند. این چهار عامل حدود 5/73 درصد ‏واریانس عوامل تعیین کننده پراکندگی و تقسیم شدن اراضی در منطقه مورد مطالعه را تبیین می‌نمایند. نتایج ‏تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای پیش‌بینی کننده پراکندگی اراضی، در هفت گام وارد شدند. این ‏متغیرها شامل میانگین درآمد سالانه خانوار، میزان زمین قابل کشت، زمین مورد اجاره خانوار، درصد ‏نیروی کار خانوادگی، اندازه خانوار، تعداد محصولات مورد کشت و کار و متغیر میزان زمین مورد اجاره ‏می‌باشند که درمجموع 5/75 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of factors affecting agricultural land fragmentation

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Abdollahzadeh 1
  • Khalil Kalantari 2
چکیده [English]

In order to analyse the effective factors contributing to land fragmentation, required data ‎were collected by questionnaire from 151 farmers who were selected through a stratified random ‎sampling design from 12 villages of Ramjerd yek subdistrict of Marvdasht Country. Factor analysis ‎was used to identity explanatory factors of land fragmentation. The variables of natural-farming, ‎socio-cultural, Economic and physical factors explained 73.5 percent of variation of the agricultural ‎land fragmentation. Regression analysis showed the household average annual income, per capita ‎arable land, size of land rented by household, labour force of household, family size, number of crop ‎planted by household and size of land rented out explained 75.5% of the variation.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural development
  • Agricultural land fragmentation
  • Land Consolidation
  • Land tenure