بررسی سازگاری تعدادی از ارقام گیلاس به عنوان والد پدری در تلقیح‎ ‎با رقم 'شعاع السلطنه'‏

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران‏

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران‏

چکیده

در این تحقیق، گیلاس رقم 'شعاع السلطنه'‏‎ ‎به عنوان والد مادری با دانه گرده ارقام 'زرد دانشکده'، ‏‏'پروتیوا'،‌ 'صورتی لواسان'، 'حاج یوسفی'، 'مشکین‌شهر' و همچنین 'شعاع السلطنه' تلقیح شد. تیمارها ‏براساس طرح بلوک های کامل تصادفی‎ ‎‏(‏RCBD‏)‏‎ ‎با سه تکرار بررسی شد. میزان سازگاری ارقام پدری با ‏دو روش‎ ‎گرده افشانی کنترل شده و مطالعه میکروسکوپی رشد لوله گرده بررسی شد. نتایج حاصل از ‏گرده افشانی کنترل شده نشان داد که ارقام 'مشکین شهر' و 'پروتیوا' با رقم 'شعاع السلطنه' دگرسازگار و با ‏مابقی ارقام (شامل 'زرد دانشکده'، 'صورتی لواسان' و 'حاج یوسفی') دگرناسازگار‏‎ ‎می باشند. میزان ‏تشکیل میوه در رقم 'شعاع السلطنه' با استفاده از گرده ارقام 'زرد دانشکده'، 'پروتیوا، 'صورتی لواسان'، ‏‏'حاج‎ ‎یوسفی' و 'مشکین شهر' به ترتیب صفر، 2/4، 18/0، 39/0 و 7/25 درصد بود. همچنین نتایج نشان ‏داد که گیلاس 'شعاع السلطنه' یک رقم خود‌ناسازگار می باشد‎ ‎و درصد تشکیل میوه با گرده خود آن صفر می باشد و برای تشکیل میوه نیاز به گرده ارقام مناسب دارد. مطالعه میکروسکوپ فلورسنس هم نشان داد ‏که لوله گرده رقم 'مشکین شهر' 96 ساعت پس از گرده افشانی به تخمدان رقم 'شعاع السلطنه' می رسد که ‏این نتایج روش بررسی مزرعه ای و گرده افشانی کنترل شده را تأیید می کند.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of compatibility of six sweet cherr (Prunus avium L.) cultivars with "shoa-o-saltaneh" cultivar

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mahmoudi 1
  • Kazem Arzani 2
چکیده [English]

Most sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars are self-incompatible and have problems of ‎fertilization and fruit set. To produce commercial crops they need compatible and suitable ‎pollinizers. The compatibility of “Zarde Daneshkadeh”, “Protiva”, “Sorati Lavasan”, “Haj-Yosefy” ‎and “Meshkin Shahr” cultivars with “Shoa-o-saltaneh” as seed parent studied in a randomized ‎complete block design (RCBD) with three replications. The compatibility of various pollens on ‎‎“Shoa-o-saltaneh”, studied with two methods of controlled pollination and observation of pollen ‎tube growth with fluorescence microscopy. The results of the controlled pollination method showed ‎that “Meshkin Shahr” and “Protiva” cultivars are compatible and “Zarde Daneshkadeh”, “Sorati ‎Lavasan” and “Haj-Yosefy” are incompatible. The mean of fruit set in “Shoa-o-saltaneh” cultivar ‎using pollen grain of “Zarde Daneshkadeh”, “Protiva”, “Sorati Lavasan”, “Haj-Yosefy” and ‎‎“Meshkin Shahr” were 0, 4.2, 0.2, ,0.4 and 15.7 percent respectively. The results show that sweet ‎cherry cv. “Shoaosaltaneh” is a self-incompatible cultivar (fruit set = 0) and it needs compatible and ‎suitable pollinizers for fruit set. The microscopic examination of pollinated flowers showed that ‎pollen tube of “Meshkin Shahr” cultivar reached to the ovary in 96 hours after pollination. These ‎observations confirm the results from field controlled hybridization.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • pollen grain
  • pollination
  • Self incompatibility
  • sweet cherry