اثر مصرف روغن سویا و اسید چرب آن بر عملکرد، خصوصیات لاشه و خون جوجه های گوشتی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 استادیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم گیاهی و دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

4 کارشناس، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان قم، قم

چکیده

تعداد 600 قطعه جوجه نر هیبرید تجاری رأس از سن هفت روزگی، در یک آزمایش فاکتوریل با دو سطح چربی (سه و شش درصد) و پنج نسبت مختلف روغن سویا به اسید چرب (0:100، 25:75، 50:50، 75:25 و 100:0) با چهار تکرار پرورش داده شد. جیره های آزمایشی از نظر انرژی و پروتئین یکسان بودند. نتایج نشان داد در طول دوره پرورش افزایش وزن و مصرف خوراک در جوجه های تیمار سه درصد چربی بیشتر و ضریب تبدیل کمتر بود (05/0P<). در دوره آغازین و رشد، در تیمار سه درصد چربی با نسبت اختلاط 100:0 روغن سویا به اسید چرب مصرف خوراک بیشتر و ضریب تبدیل کمتر بود (05/0P<). نتایج نشان داد که در جیره طیور گوشی می‌توان اسید چرب روغن سویا را در سطح سه درصد به طور کامل جایگزین روغن سویا نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of soybean oil and its acidulated soapstock on broiler performance, carcass traits and blood

نویسندگان [English]

  • Ahmad Afzalzadeh 1
  • seyed davood sharifi 2
  • Fahimed Bitaraf 3
  • Seyed Mohamad Hashemi 4
چکیده [English]

600 seven day-old Ross broiler chicks were tested in a factorial experiment (2×5) with two levels of oil (three and six percent) and five levels of soybean oil and soapstock (100:0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100) with four replicates. Rations were isocaloric and isonitrogenus. The chicks of the rations with three percent fat had higher weight gain and lower feed intake and feed: gain ratio (P<0.05) in whole period. In starter and grower periods, the chicks of ration with three percent fat with soybean oil: soapstock ratio of 0: 100 had lower feed intake and better feed: gain ratio. It was concluded that the acidulated soaopstock could be replaced by soybean oil completely in three percent level in all periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidulated soybean oil soapstock
  • broiler
  • cholesterol
  • fat
  • soybean oil