بررسی تنوع مرفولوژیکی وابسته به میزبان در جمعیت های عسلک پنبه در دشت ورامین

نویسندگان

1 استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم گیاهی و دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

برخی گونه های سفیدبالکان از زیرخانواده Aleyrodinae تنوع مرفولوژیکی وابسته به میزبان را نشان می دهند. در میان این گونه ها، عسلک پنبه Bemisia tabaci (Gennadius) طیف وسیعی از تنوع میزبانی را در جمعیت ها و بیوتیپ های خود نشان داده است. در این تحقیق، در طی سال های 85-1383 برگ های گیاهان میزبان (خیار، بادمجان، گوجه فرنگی و پنبه) آلوده به پوره و پوسته های شفیرگی از نقاط مختلف منطقه ورامین جمع آوری شد. پوسته های شفیرگی پس از آماده نمودن به صورت اسلایدهای میکروسکوپی ثابت شد. سپس کلیدی آنها با استفاده از کلیدهای شناسایی بررسی شدند. نتایج نشان داد که جمعیت های منطقه ای این گونه روی این میزبان ها دارای چهار تنوع مرفولوژیکی وابسته به میزبان است. این تنوع ها و میزان قرابت آنها با تصاویر علمی ترسیمی بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the host correlated morphological variation in cotton whitefly populations, Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae), in Varamin region

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zarrabi 1
  • Asefeh Movahediyan Attar 2
چکیده [English]

Some Whitefly’s species show host correlated morphological variation. Cotton whitefly is a famous one that has a wide variation in its populations and biotypes. This study was conducted to evaluate these variations in Varamin area during 2005-6. For this purpose, infested leaves of tomato, cucumber, egg plant and cotton collected from fields. Pupal cases mounted in microscopic slides. Then their main external morphological characters identified with taxonomical keys. Result showed that it has four host-correlated morphological variations. Description of these variation and their relationships are discussed in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotton Whitefly (Bemisia tabaci)
  • Host Correlated Variations
  • Varamin
  • Vegetable crops