بررسی مزیت نسبی و سیاست های حمایتی برای کیوی در ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی، ضمن بررسی مزیت نسبی تولید کیوی ایران، آثار سیاست های دولت بر فرآیند تولید میوه کیوی طی دوره 83-1378 بررسی شد. ایران در تولید این محصول دارای مزیت نسبی بوده اما در طی دوره مورد بررسی، سودآوری این محصول کاهش یافته است. شاخص هزینه منابع داخلی از مقدار 39/0 در سال 1378 به مقدار 92/0 در سال 1383 افزایش یافته است. لذا سیاست های اعمال شده دولت در زمینه بازار فروش محصول در راستای توسعه صادرات و ارزآوری کیوی نبوده است. افزایش مقدار شاخص حمایت اسمی نهاده از 67/0 به 20/1 و نیز افزایش مقدار شاخص حمایت اسمی بر محصول از 51/0 به 30/1 نشان می دهد که علی رغم عدم حمایت نهاده ای از این محصول، حمایت در بازار فروش محصول وجود داشته و درمجموع، اثرات مداخله دولت در فرآیند تولید محصول، به نفع تولیدکنندگان در بازار داخلی بوده است و مقدار شاخص حمایت مؤثر از 50/0 به 31/1 افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Comparative Advantage and Protective Policies of Kiwi Fruit in Iran

نویسندگان [English]

  • Esmaiel Fallahi 1
  • Amir Hossein Chizari 2
چکیده [English]

The comparative advantage of Iran kiwi production and the effects of governmental applied policies on the production process of kiwi fruit investigated over the period 1998-2003 by using policy analysis matrix. Iran has had comparative advantage in the production of this crop, but the profitability of this crop has been decreased in 1998-2003. The amount of domestic resource cost index has increased from 0.39 in 1998 to 0.92 in 2003. So governmental applied policies in sale market was not in direction of export extension of kiwi and its money-gaining. The incrase in the amount of the index of nominal protection coefficient of input from 0.67 to 1.2 and also the increase in the amount of nominal protection coefficient index from 0.51 to 1.3 reveal that despite the lack of the factor support of this crop, the support in crop sale market has existed and in general, the effects of government intervention in the crop production process have been in favor of producers in domestic market and the amount of effective protection coefficient index has increased from 0.5 to 1.31.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Advantage
  • Iran
  • Kiwi
  • Policy Analysis Matrix
  • Protective Indices