بررسی نگرش کارشناسان کشاورزی در مورد مؤلفه‌های مؤثر در مصرف محصولات ارگانیک کشاورزی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی، کرج

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی، کرج

3 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی، تهران

4 دانشیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی، کرج

5 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی، کرج

6 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

هدف کلی این پژوهش، بررسی نگرش کارشناسان کشاورزی نسبت به شناخت و مصرف محصولات ارگانیک کشاورزی در بین مصرف‌کنندگان بود. پژوهش از نوع کاربردی، روش پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی و جامعه آماری آن 1200 نفر از کارشناسان کشاورزی در پنج استان بود. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود که تعداد 289 نفر از کارشناسان براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بود که روایی ‌‌‌(صوری) آن براساس نظر جمعی از استادان و صاحب‌نظران ترویج کشاورزی دانشگاه تهران تأیید گردید و پایایی آن با استفاده از فرمول کرونباخ - آلفا (92/0 = ?) تأیید شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار win13SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد از نظر کارشناسان مهمترین رسانه برای اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان رادیو و تلویزیون و مهمترین روش برای عرضه محصولات ارگانیک عرضه از طریق برچسب‌های خاص محصولات ارگانیک است. همچنین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر پذیرش محصولات ارگانیک در بین مصرف‌کنندگان 'اطلاع رسانی در مورد تأثیر مصرف سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی و بروز بیماری‌های مختلف' و 'اتخاذ تدابیری برای حمایت از تولید‌کنندگان در راستای بازاریابی و بازاررسانی این محصولات' بود. مهمترین عوامل مؤثر در پذیرش محصولات ارگانیک در چهار عامل حمایتی - آموزشی، اطلاع‌رسانی،‌ نهادی - ساختاری و توسعه زیرساخت‌ها دسته‌بندی شدند، که درمجموع 59 درصد از واریانس موجود را تبیین نمودند. تفاوت نگرش کارشناسان زن و مرد نیز معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of extension experts' attitudes about effective factors in consumption of organic products in Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Akbari 1
  • Mohamad Baba Akbari 2
  • Ahmad Reza Fakharzadeh 3
  • houshang Iravani 4
  • Amir Alam beigi 5
  • Raziyeh Namdar 6
چکیده [English]

The main purpose of this descriptive – survey research was to study extension experts’ attitudes about effective factors in consumption of organic products and in Iran. The main population consisted of 1200 extension experts in Iran. 289 samples of extension experts’ were selected through randomized sampling to answer the questionnaire. The validity was cheked by a panel of agricultural extension experts the university of Tehran. Reliability was measured by Cronbach's - alpha formula and ? = 0.92 showed the reliability of the questionnaire was acceptable. SPSS Win Software was used for data analyzing, and factor analysis method was employed in this research. According to the results the main communicative channel was TV and radio and the main supply method was labeled organic products in the markets. The results of factor analysis showed that effective factors explained 59.17 percent of the whole variance. In conclusion, four factors extracted, the first factor was educational – supportive, as the first factor, broadcasting, constructive- institutional and infrastructure factors. Also the result of t- test showed that was not different between women and men attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Extension experts
  • Organic products