تعیین منحنی‌های هم دمای جذب رطوبت کشمش بیدانه سفید

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، دانشیار، گروه ماشین های کشاورزی، تاکستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، استادیار گروه ماشین های کشاورزی، تاکستان

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، استادیار گروه ماشین های کشاورزی، تهران

چکیده

از منحنی های هم دما در دفع رطوبت، ذخیره و بسته‌بندی مواد غذایی استفاده می شود. باتوجه به ویژگی ترکیب مواد غذایی، اندازه‌گیری تجربی منحنی‌های همدمای رطوبت، موردنیاز می‌باشد. در این تحقیق، منحنی های هم دمای جذب رطوبت کشمش بیدانه سفید در دماهای 30، 40، 50، 60، 70 و 80 درجه سانتی‌گراد به روش ایستا (وزن سنجی) مطابق با دستورالعملCOST 90 تعیین شد. برای ارائه مدل ریاضی مناسب به منظور توضیح رفتار تعادلی رطوبت کشمش، مدل های گاب، اسمیت، ازوین، هالسی، هندرسون و آرسی وات بررسی شد. برازش مدل آرسی وات در دماهای 30 تا 70 درجه سانتی‌گراد و مدل گاب در دمای 80 درجه سانتی‌گراد بهترین مقدار بود. همچنین انرژی پیوندی جذب در کشمش دارای رطوبت 16 درصد، 79/4 کیلو ژول بر مول (mol/kj) تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Moisture Sorption Isotherms for Thompson Seedless Raisins

نویسندگان [English]

  • Mohammad Gholami porshokoohi 1
  • Majid Rashidi 2
  • Babak Beheshti 3
چکیده [English]

Moisture sorption isotherms are useful in food dehydration, storage and packaging. Because of the complex food composition, experimental measurements are necessary for prediction of the isotherms. Moisture sorption isotherms of Thompson seedless raisins were determined at 30, 40, 50, 60, 70 and 80?C, using the standard static gravimetric method developed by the European cooperation project COST 90. GAB, Smith, Oswin, Halsey, Henderson and Arcy-Watt equations were fitted to the experimental data. The experimental data were fitted well with D’Arcy-Watt equation at 30 to 70 and with GAB equation at 80?C. The Isosteric heat of sorption was determined (4.79) kj/mol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isosteric
  • isotherm
  • Moisture content
  • Raisin
  • sorption