بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری ساق سیاه خربزه (Macrophomina phaseolina) با استفاده از جدایه های Pseudomonas fluorescens

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، تهران

2 استاد گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

3 دانشیار گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

4 استادیار سابق گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

به منظور بررسی کنترل بیولوژیک بیماری ساق سیاه خربزه (M. phaseolina) از تعداد 187 جدایه سودوموناس فلورسنت به دست آمده از خاک و ریزوسفر گیاهان جالیزی براساس میزان بازدارندگی از رشد قارچ عامل بیماری روی محیط کشت، 12 جدایه آنتاگونیست متعلق به بیووارهای I، III و V از باکتری fluorescens P. و بیووار B متعلق به putida P. جهت بررسی نهایی انتخاب شدند. همه جدایه های سودوموناس در روش کشت متقابل، تولید مواد فرار و تولید آنتی بیوتیک، رشد عامل بیماری را کاهش دادند و این کاهش رشد در جدایه های مختلف متفاوت بود. درصد کاهش رشد در روش متقابل بین 9/17 تا 2/72 درصد، در روش تولید مواد فرار بین 1/7 تا 5/71 درصد و در روش تولید آنتی بیوتیک بین 19 تا 9/91 درصد برای جدایه های قارچ متغیر بود. همه جدایه ها با تولید سیدروفور از رشد قارچ phaseolina M. جلوگیری کردند. آزمایشات گلخانه ای از دو روش پوشش بذر و کاربرد سوسپانسیون باکتری در خاک به صورت محلول پاشی استفاده شد. در هر دو آزمون تعداد گیاهان سالم در گلدان های تیمار شده با جدایه های باکتری آنتاگونیست بیشتر از گیاهان شاهد بود و جدایه های P3, P5, P6 بیشترین تأثیر در کنترل بیماری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of possibility of biological control of charcoal rot on melon (Macrophomina phaseolina) by Pseudomonas fluorescens isolates

نویسندگان [English]

 • Abbas Kheiri 1
 • Hasan Reza etebarian 2
 • Ali Roustae 3
 • Gholam Khoda karamian 4
 • Heshmatollah Aminian 3
چکیده [English]

To study of biological control of charcoal rot of melon caused by Macrophomina phaseolina, 187 isolates of fluorescens pseudomonas isolated of rhizosphere and soil of melon plants. Then 12 isolates belong to I, III and V biovars of P. fluorescens and B biovar of P. putida were selected for greenhouse experiments based on inhibition amount. Pseudomonas isolates inhibited mycelial growth significantly of M. phaseolina in Dual culture, volatile and culture filtrates test. Percentage of growth inhibition in Dual culture test was by 17.9 to 72.2% in Volatile test 7.1 to 71.5% and in culture filtrates 19 to 91.9% for fungus isolates. Mycelial growth of M. phaseolina decreased by all of the pseudomonas isolates according to siderophore production test. Greenhouse experiments were made by seedcoating and soil methods. The results of greenhouse experiments in soil and seed treatments showed that when soil of pots inoculated with pseudomonas, percentage of healthy plants were significantly greater than in those of pathogen control (p< 0.05). Isolates P6, P5 (P. fluorescens biov III) and P3 (P. putiada biov B) caused less incidence of disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dual culture
 • Greenhouse
 • Inhibition
 • rhizosphere
 • Seedcoating
 • soil
 • Volatile production