شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریز ماهواره در Aegilops crassa بومی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زراعت و اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران

3 استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران

4 استادیار، بخش ژنتیک، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، تهران

5 استادیار، بخش ژنومیکس، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، تهران

چکیده

در این تحقیق، ارتباط بین 13 صفت کمی و 140 نشانگر ملکولی SSR در 70 نمونه Aegilops crassa بومی ایران مطالعه شد. سطح اطلاعات چندشکلی (PIC) از 16/0 (مکان ژنی Xgwm190) تا 44/0 (مکان ژنی Xgwm161) برای نشانگرهای SSR متفاوت بود. با استفاده از روش رگرسیون چندگانه (گام به گام) ارتباط هر یک از 13 صفت کمی و 140 نشانگر بررسی شد. ارتباط تعداد 87 نشانگر SSRبا حداقل یکی از 13 صفت کمی معنی دار بود که می توان از آنها در انتخاب مقدماتی در برنامه های اصلاحی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of informative markers of SSR in Aegilops crassa accessions of Iran

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ranjbar 1
  • MohammadReza Naghavi 2
  • Abbas Ali Zali 3
  • Mohammad Jaffaraghaei 4
  • Mohsen Mardi 5
چکیده [English]

The association between 140 microsatellite bands of 20 primer pairs and 13 quantitative traits recorded on 70 Aegilops crassa from Iran was evaluated. Pearson’s coefficients showed significant correlations between some morphological traits. Polymorphic information contents (PIC) of loci were in the range of 0/16 (Xgwm190) to 0/44 (Xgwm161). The result of multiple regression analysis showed significant relationship between 87 SSR markers and 13 morphological traits. Using the informative markers correlated with desirable traits, may facilitate preliminary selection of there traits for breeding purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aegilops crassa
  • Informative analysis
  • Molecular markers
  • SSR