آزمایش و ارزیابی مزرعه ای عملکرد دروگر برنج تراکتوری جلوسوار و مقایسه آن با دو نوع دروگر تیلری و موتوردار موجود در کشور

نویسنده

استادیار، گروه ماشین های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران

چکیده

آزمایش و ارزیابی عملکرد ماشین های با طراحی جدید درمقایسه با ماشین های موجود و بررسی کارایی و قابلیت های آنها اهمیت زیادی دارد. در این راستا، یک دروگر برنج تراکتوری جلوسوار قابل نصب بر روی تراکتورهای سبک شالیزاری با دو نوع دروگر موجود تیلرسوار و موتوردار مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. آزمایش های مزرعه ای برای تعیین سرعت پیشروی، ظرفیت مزرعه ای، تلفات برداشت، تعداد کارگر موردنیاز و هزینه های برداشت انجام گرفت. آزمایش ها در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین ظرفیت مزرعه ای دروگر تراکتوری با دو نوع دیگر دروگر وجود دارد. عواملی مانند افزایش عرض کار و سرعت پیشروی موجب افزایش ظرفیت مزرعه ای دروگر تراکتوری به میزان 5/2 الی 5/3 برابر دو نوع دیگر دروگر گردید. حداکثر ظرفیت مزرعه ای در سرعت پیشروی 4/5 کیلومتر در ساعت و به مقدار 845/0 هکتار در ساعت به دست آمد. تلفات محصول در دروگر تراکتوری در محدوده دو الی سه درصد به دست آمد. در سرعت های پیشروی 2/2 و 5/3 کیلومتر در ساعت دروگر تراکتوری، تلفات محصول تفاوت معنی داری با دو نوع دیگر دروگر داشت ولی در سرعت 4/5 کیلومتر در ساعت این اختلاف معنی دار نبود. تعداد کارگر موردنیاز برای برداشت یک هکتار برنج، به شرط جمع آوری با کمباین، توسط دروگر تراکتوری چهار نفر - ساعت، دروگر تیلرسوار 5/9 نفر- ساعت و دروگر موتوردار 5/8 نفر - ساعت برآورد شد. هزینه ساعتی برداشت در هر هکتار توسط دروگر تراکتوری 79530 ریال، دروگر تیلرسوار119850 ریال و دروگر موتوردار 143026 ریال برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Test and performance evaluation of a tractor front - mounted rice reaper and comparison it with two available reapers

نویسنده [English]

  • Reza Tabatabaei kolour
چکیده [English]

It is very important to test and evaluate the performance and ability of new-design machinery in comparison with available ones. Based on this, a tractor front-mounted rice reaper was compared and evaluated with tiller- mounted and self-propelled reapers. Field experiments were conducted to determine forward speed, field capacity, harvesting losses, labor and costs. Experiments were conducted based on completely randomized design with four replications. Analysis of variance and mean values results indicated that there is a meaningful difference between field capacity of tractor- mounted reaper and two other types. Increasing the work width and forward speed increased the field capacity about 2.5 to 3.5 times more than two other types. Maximum field capacity (0.845 ha/h) was obtained at forward speed of 5.4 km/h. Crop losses for tractor- mounted reaper was at range of 2 to 3 percent. There was a difference between crop losses at speeds of 2.2 and 3.5 km/h for tractor- mounted with two other types but at 5.4 km/h it was not. Labor and costs for harvesting one hectare were about 4, 9.5 and 8.5 person-hour and 79530, 119830 and 143026 for tractor- mounted, tiller-mounted and self-propelled rice reapers, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanized harvesting
  • rice
  • Self-propelled reaper
  • Tiller-mounted reaper
  • Tractor mounted reaper