ارزیابی کارایی تولید چغندرقند با برآورد تابع تولید مرزی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت سیستم و بهره¬وری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

2 دانشجوی کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده

برای ارزیابی کارایی و عملکرد محصول چغندرقند در واحد سطح با استفاده از داده های 56 کشور در سال 2005 میلادی، یک مدل اقتصادسنجی به روش COLS ارائه شده است. با این مدل بیشترین کارایی تولید چغندرقند براساس سطح زیرکشت و میزان بارندگی سالانه و سطح مکانیزاسیون مشخص شده است. نتایج نشان داد که کشور ایران با کارایی تولید 43/0 در رتبه 22 جهان قرار دارد. کشور فرانسه با کارایی تولید یک بیشترین کارایی تولید چغندرقند در جهان را دارد. ارتباط سطح زیرکشت چغندرقند، میزان بارندگی سالانه و سطح مکانیزاسیون کشورها با میزان کارایی و عملکرد محصول نیز بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of sugar beet production efficiency with estimation of frontier production function

نویسندگان [English]

  • Alimohammad Kimiagari 1
  • Arman Teimouri 2
چکیده [English]

For evaluation of efficiency and yield per surface unit with using the 56 sugar beet producer countries data in year 2005 an econometric model based on COLS method has presented. With this model maximum sugar beet production efficiencies considering the harvested area and annual rainfall measure and level of mechanization has been determined. In total Iran with production efficiency 0.43 is in rank 22 of the world and France with production efficiency 1 has the maximum sugar beet production efficiency in the world. In continuance of discussion relation between the countries sugar beet harvest area, annual rainfall measure and level of mechanization with their efficiency and yield in sugar beet production has tried to be studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COLS
  • frontier production function
  • Iran
  • Production efficiency
  • Sugar beet