تأثیر چند جدایه ایرانی قارچ ((Vuillemin Beauveria bassiana روی شته روسی گندم در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

1 مربی، بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

2 استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه پیام نور، ماهدشت، البرز

3 استادیار، بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

4 استاد بازنشسته، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، تهران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این بررسی، چهار جدایه قارچ Beauveria bassiana از خاک مناطق فشند، آتشگاه، قره آقاچ و حشره ملخ روی حشره کامل شته روسی گندم Diuraphis noxia در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. پس از تعیین غلظت های حداقل و حداکثر این چهار جدایه با غلظت های 103، 104، 105 و 106 اسپور در میلی لیتر، برای هر حشره آزمایش و غلظت کشنده 50 و 90 درصد محاسبه گردید. کمترین غلظت کشنده 50 درصد، 105 × 4 اسپور در میلی لیتر مربوط به جدایه DEBI002 و بیشترین آن 106 × 5/2 اسپور در میلی لیتر، مربوط به جدایه DEBI010 بود. کمترین زمان 50 درصد مرگ و میر محاسبه شده مربوط به جدایه DEBI002 در غلظت 106 اسپور در میلی لیتر، 8/2 روز بود. نتایج تجزیه واریانس ANOVA بین چهار جدایه روی شته روسی گندم در قالب طرح کاملاً تصادفی در دو روز شش و 10 به صورت زیر محاسبه شد: در غلظت 105 اسپور در میلی‌لیتر و در روز ششم، جدایه DEBI002 (64/3 ± 95/34 درصد)، جدایه DEBI015 (11/6 ± 1/37 درصد) و جدایه DEBI001 (3/1 ± 35/32 درصد) در گروه A و جدایه DEBI010 (91/1 ± 74/18 درصد) در گروه B و در غلظت 105 اسپور در میلی لیتر در روز دهم، جدایه DEBI002 (23/1 ± 1/45 درصد)، جدایه DEBI015 (21/7 ± 48/39 درصد) و جدایه DEBI001 (65/2 ± 43/39 درصد) در گروه A و جدایه DEBI010 (9/3 ± 23/16 درصد) در گروه B قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Iranian Isolate of Beauveria bassiana against Russian wheat aphid Diuraphis noxia (Mordvilko) (Homoptera:Aphididae) on the Laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadi pour 1
  • Ahmad Baghdadi 2
  • Mehran Ghazavi 3
  • Asadollah Mirkarimi 4
  • Najmeh Nikpour 5
چکیده [English]

In this study, the effects four Beauveria bassiana isolates, obtained from soil of Fashand, Atashgah & Ghare-agaj and one from a grass hopper Sphingonotus.sp on adults of adult Russian wheat aphid Diuraphis noxia was studied under laboratory conditions. After determination of the minimum & maximum concentrations, the adults Russian wheat aphid were treated with conidial concentrations of 1×103 to 1×10 6 spore/ml to calculate LC50 & LC90. DEBI002 proved to have the lowest LC50 (4 ×105 spore/ml) whilst DEBI010 showed the highest LC50 (2.5×106 spore/ml). The lowest LT50 was obtained 2.8 days for DEBI002 at 1×10 6 spore/ml. In a completely randomized block design, the mortalities caused by the isolates on 6th & 10th days was as follows: At 1×10 5 spore/ml, on 6th days DEBI002(34.95% ± 3.64), DEBI015(37.1% ± 6.11) & DEBI001 (32.35% ± 1.3) were classified as level A & DEBI010 (18.74% ± 1.91) as level B. on 10th days, at 1×10 5 spore/ml DEBI002(45.1% ± 1.23), DEBI015(39.48% ± 7.21) & DEBI001(39.43% ± 2.65) were classified as level A & DEBI010 (16.23% ± 3.9) as level B (Duncans Muitple Range Test).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beauveria bassiana
  • LC50
  • LT50
  • Russian wheat aphid
  • Spore