بررسی عملکرد تور حشره‌گیری در برآورد جمعیت سن گندم Eurygaster integriceps

نویسندگان

1 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان،ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد، لرستان

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوز

3 استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

4 استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان

5 مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد، لرستان

چکیده

خسارت سن گندم Eurygaster integriceps Put. به مزارع گندم و جو شهرستان بروجرد واقع در شمال استان لرستان بسیار اقتصادی است. تور زدن یکی از ساده‌ترین روش‌های برآورد نسبی جمعیت در گونه‌های متعددی از بندپایان می‌باشد، اما تفسیر نتایج آن از نظر صحت و دقت دشوار است. زیرا بخش عمده‌ای از تغییرات نتایج حاصل از تورزنی، به عوامل انسانی و کالیبره کردن تور بستگی دارد. در این تحقیق، با استفاده از یک تور استاندارد، الگوی نمونه‌گیری و کارآیی تور حشره‌گیری در برآورد جمعیت سن در مزارع گندم دیم طی سال‌های 1383 و 1384 بررسی شد. نتایج نشان داد که دقت تور حشره‌گیری در برآورد جمعیت مراحل پورگی سه، چهار و مجموع دو مرحله پایانی زندگی آفت (پوره سن پنج و حشره بالغ نسل جدید) زیاد است. اما برای نمونه‌گیری از جمعیت پوره سن دو مناسب نیست. شمارش فراوانی مراحل سه و چهار پورگی و مجموع دو مرحله پایانی (پوره سن پنج و حشره بالغ نسل جدید) در یک مترمربع مزرعه گندم دیم، به ترتیب معادل 9/10، 1/4 و 2/3 تورزنی بود. براساس این نتایج، استفاده از تور حشره‌گیری برای تخمین جمعیت سنین سه، چهار و پنج پورگی و حشره کامل نسل جدید در مزارع گندم دیم بسیار مناسب و قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eefficiently of sweep net to estimate population density of sunn pest, Eurygaster integriceps (Heteroptera: Scutelleridae) in rainfed fields of wheat

نویسندگان [English]

 • Abdolamir Mohiseni 1
 • Ebrahim Soleimannejadian 2
 • Gholam Reza Rajabi 3
 • Mohammad Saied Mossadegh 4
 • Mohammad Pirhadi 5
 • Ezzatollah Nabati 5
چکیده [English]

Sunn pest (Eurygaster integriceps Put.) cause serious economic damage to wheat and barley in Borujerd, north of Lorestan province, Iran. Sweep net sampling, is the most convenient sampling procedure for many arthropods, but it is difficult to interpret in terms of accuracy and precision. Much of the variation of sweep net catches, stems from human factors and its calibration. In this research, sampling design, and efficiently of sweep net to estimate population density of sunn pest were investigated using a standard sweep net in wheat fields in years 2004-2005. Results show that, sweep net sampling was accurate for estimating numbers of three, four and five nymph instars and newly emerged adult, but was less efficient for 2nd nymph instar. The efficiently of sweep net to estimate those life stages (except 5th nymph instar and newly emerged adult) was significantly different. Counting of three and four nymph instars and two last stages (5th nymph instar and newly emerged adult) abundance in one m2 of wheat fields area were equal to 10.9, 4.1 and 3.2 sweeping, respectively. The use of sweep net was the most preferred and convenient equipment to estimate three, four and five nymph instars and newly emerged adults of E. integriceps in rainfed fields of wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Efficiently of sweep net
 • Eurygaster integriceps Put.
 • forecasting
 • population
 • Rainfed wheat