بررسی کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط باکتری آنتاگونیست CHA0 Pseudomonas fluorescens

نویسندگان

1 دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 استادیار، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 استاد بازنشسته، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گونهMeloidogyne javanica ، توسط باکتری CHA0 Pseudomonas fluorescens طی چندین آزمایش گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که باکتری با غلظت (CFU/ml) 109 به روش محلول پاشی اندام های هوایی باعث کاهش معنی داری (در سطح پنج درصد) در فاکتورهای متوسط تعداد توده تخم به ازای هر گیاه و متوسط تعداد تخم در هر توده تخم نسبت به شاهد (گیاه مایه زنی شده با آب مقطر استریل) گردید. نتایج همچنین نشان داد که محلول پاشی این باکتری روی قسمت های هوایی گیاه باعث القای مقاومت سیستمیک در ریشه گیاه می شود. در این تحقیق، تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در ریشه گیاه بررسی شد. نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم پراکسیداز در روز اول بعد از مایه زنی گیاه با نماتد بدون اختلاف معنی داری با شاهد (نماتد تنها) آغاز شد و طی روزهای بعد با اختلاف معنی داری افزایش یافت. ماکزیمم فعالیت آنزیم در روز پنجم بعد از مایه زنی نماتد مشاهده شد. بنابراین باکتری قادر به القای آنزیم دفاعی پراکسیداز به طور سیستمیک در کل گیاه از جمله ریشه شده و بدین طریق مانع از فعالیت نماتد مولد گره ریشه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on biological control and systemic induction of peroxidase enzyme activity in tomato plant infected with root-knot nematode (Meloidogyne javanica) by Pseudomonas fluorescens CHA0 antagonist

نویسندگان [English]

  • Somayyeh Mokhtari 1
  • Navazollah Sahebani 2
  • Hassan Reza Etebarian 3
چکیده [English]

Biological control of root-knot nematode Meloidogyne javanica by application of Pseudomonas fluorescens CHA0 was evaluated under greenhouse condition. Results showed that P. fluorescens (109 CFUml-1) as shoot spray significantly reduced in No. of eggmass and egg per individual eggmass as comparison to control. Application P. fluorescens as shoot spray induced systemic activation of peroxidase (POX) enzyme in root. In this study, changes of POX activity showed no significantly differences between treated plants at one day after inoculation with nematode and control (nematode treated plant). But it was stimulated significantly after one day and reached to maximum at 5th day after inoculation. So P. fluorescens CHA0 can induce plant defense mechanisms such as POX in tomato plant against nematode infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological control
  • Peroxidase
  • Pseudomonas fluorescens CHA0
  • root-knot nematode
  • Tomato