بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر کیفیت الیاف پوشش زیرین بیده شترهای بومی ایران ‏

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور‏

چکیده

در این بررسی جهت تعیین اثر جنس، سن و منطقه پرورش بر درصد الیاف مدولایی پوشش زیرین بیده شترهای ‏بومی در استان‌های مختلف کشور، نمونه الیاف از ناحیه پهلوی راست 438 نفر شتر (71 نفر نر و 371 نفر ماده) گرفته شد. ‏اختلاف میانگین حداقل مربعات در پنچ گروه سنی با استفاده از روش خطی عمومی در نرم‌افزار ‏SAS‏ محاسبه شد. مقدار ‏درصد وزنی پوشش زیرین و رویین در بیده شترها تحت تأثیرگروه‌های سنی و استان قرار داشت (01/0 > ‏P‏). میانگین ‏حداقل مربعات الیاف بدون مدولا و مدولایی پوشش زیرین بیده تحت تأثیر گروه‌های سنی، مناطق و جنس بود. همین‌طور ‏اختلاف معنی‌داری در این صفات بین شترهای یک‌کوهانه، دوکوهانه و آمیخته وجود داشت (01/0 > ‏P‏). بیشترین مقدار ‏پوشش زیرین به ماده‌ها 5/0 ± 64/82 و گروه سنی بین یک تا دو سال در استان کرمان 2/1 ± 6/84 درصد تعلق داشت.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of certain environment factors on fleece inner coat quality in Iranian native camel

نویسنده [English]

  • Mahnaz Salehi
چکیده [English]

This experiment was conducted to determine the medullated content of‏ ‏inner coat of dromedary and ‎Bactrian camels kept in different provinces of Iran. A total of 438‎‏ ‏male and female (71 and 371) camels were ‎grouped into fifth classes and hair samples were taken from right midside of animals. Analysis of variance was ‎performed using general linear model way SAS package and the least square means were generated with this ‎program. Significant (P‏ ‏‎<‎‏ ‏‎0.01) difference was found in inner coat percentage between age groups and ‎provinces. There were significant (P‏ ‏‎<‎‏ ‏‎0.01) difference in the percentage of medullated and non medullated ‎fibers between the two species of camels, age groups and provinces. It was shown that the females and ‎yearling-2ed age group in Kerman province had higher inner coat percentage (82.64‎‏ ± ‏‎0.5 and 84.6‎‏ ± ‏‎1.2 %) ‎respectively. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • Bactrian and Dromedary camel‎
  • Inner coat
  • Modulated fibers‎
  • Sex