تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر استفاده آموزشگران از فناوری‌های اطلاعات (‏IT‏) در آموزش‌های علمی - کاربردی کشاورزی و‎ ‎منابع طبیعی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آموزش و ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران‏

2 کارشناس ارشد، گروه آموزش و ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران‏

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده آموزشگران از فناوری‌های اطلاعات (‏IT‏) در آموزش‌های علمی - ‏کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه ‏بود و برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) تعداد 30 نسخه پرسشنامه پیش آزمون و آلفای کرونباخ آن محاسبه شد که برای ‏بخش‌های مختلف پرسشنامه مقدار آن مناسب (95/0-75/0) بود. جامعه آماری این تحقیق شامل آموزشگران مراکز آموزشی ‏علمی - کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی بود و نمونه‌گیری از 138 نفر از آنها به صورت چند مرحله‌ای تصادفی انجام شد. ‏داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار ‏SPSS‏ تجزیه و تحلیل شد. به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده آموزشگران از فناوری‌های ‏اطلاعات، از تحلیل عاملی نوع ‏R‏ استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرها شامل چهار عامل آشنایی و مهارت نسبت به تجهیزات ‏IT، ‏عامل نگرشی، شرایط و امکانات و مهارت در زبان انگلیسی می‌باشند و این چهار عامل حدود 64 درصد واریانس عوامل مؤثر ‏بر استفاده آموزشگران از فناوری‌های اطلاعات را توجیه می‌نمایند.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Factors Affecting the Use of Information Technology (IT) by trainees in apply - scientific Education in Agriculture ‎

نویسندگان [English]

  • Ali Asadi 1
  • Asef Karimi 2
چکیده [English]

The present investigation was carried out to identify the factors affecting the use of information technology ‎‎(IT) by trainees in apply - scientific Education in Agriculture. The statistical population of this study was educators ‎of agricultural apply - scientific centers. Method of sampling was random multi steps sampling. Questionnaire used ‎for data collection. The collected data were analyzed with the SPSS software. To identify the effective factors in IT ‎usage by trainees in apply-scientific Education in agriculture, the R-Type Factor Analysis was employed. Results ‎indicated that the variables classified in four categorize: skills rate for working with IT, attitude, conditions and ‎facilities, the educator’s mastery of English language. These four factors were responsible for 64 percent of ‎variances in factors affecting the usage of IT by trainees.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apply
  • Computer
  • Information Technology
  • Internet
  • Scientific Education
  • Trainer