اعتبارسنجی شاخص های ترویجی به منظور رتبه بندی استان ها از نظر فعالیت های آموزشی‎ ‎‏- ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آموزش و ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران‏

2 استادیار، گروه آموزش و ترویج کشاوری، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران‏

3 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران‏

4 کارشناس ارشد توسعه روستایی

5 کارشناس‎ ‎ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان‏

چکیده

این مقاله با هدف اعتبارسنجی برخی شاخص های اصلی امکانات و فعالیت های آموزشی - ترویجی و استفاده از آنها ‏به منظور رتبه‌بندی استان ها از نظر فعالیت های آموزشی و ترویجی انجام شد. در مرحله اول، با بررسی منابع تعداد 137 ‏شاخص آموزشی - ترویجی، در هفت زمینه (شاخص‌های مربوط به عاملین ترویج، شاخص‌های زیرساختی ترویج، ‏شاخص‌های مربوط به فعالیت‌های آموزشی ترویجی، شاخص‌های سازمان و مدیریت ترویج، شاخص‌های آموزش انبوهی ‏رسانه‌ای، شاخص‌های ارتباطات ترویجی و شاخص‌های اعتبارات ترویجی) تدوین و با روش پیمایشی، توسط 180 ‏کارشناس ترویج در شش استان کشور داوری شد. در مرحله دوم، داده‌های مربوط به 133 شاخص از طریق معاونت ترویج ‏و نظام بهره‌برداری وزارت جهاد کشاورزی گردآوری و با بهره گیری از روش تحلیل مؤلفه های اصلی، شاخص ترکیبی هر ‏یک از محورهای هفت‌گانه فوق محاسبه و استان ها از این نظر رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که کلیه شاخص‌ها (به جز ‏چهار شاخص) از نظر داوران برای برنامه‌ریزی‌ و ارزش یابی فعالیت های آموزشی - ترویجی مناسب‎ ‎می باشند. همچنین ‏شاخص ترکیبی نهایی محاسبه شده برای استان های کشور نشان داد که استان همدان در رتبه نخست و استان قزوین در ‏پایین‌ترین رتبه نسبت به سایر استان‌ها قرار دارد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Extension Indices for Ranking Iranian Provinces Extension Education Activities

نویسندگان [English]

  • Khalil Kalantari 1
  • Ali Asadi 2
  • Hossein Shabanali fami 2
  • Gholam Hossein Abdollah zadeh 3
  • Shahla Chobchiyan 4
  • Mosoumeh Rahim zadeh 5
چکیده [English]

The main objective of present paper was to study the validity of agricultural extension indices for ranking Iranian provinces in terms of extension and education activities. The study was carried out in two phases. In phase one through review of literature, 137 extension-education indices were identified. The indices were classified in seven fields as following: 1) Indices of extension workers, 2) infrastructural indices of agricultural extension, 3) indices of extension–education activities, 4) organization and management indices of agricultural extension, 5) indices of mass education, 6) indices of extension communication and 7) indices of extension credits. The indices were validated by 180 extension experts of six provinces which randomly were selected. For data analysis the mode, mean, standard deviation and coefficient of variation were estimated. In second phase, data collected for 133 indices, through Deputy of Extension and Operation System, affiliated to the Ministry of Agricultural Jihad and by using principal component techniques composite indices of each of the fields was calculated. The results revealed that except four indices, the rest of 133 indices were appropriate for agricultural and extension planning and evaluation purposes. The calculated composite index also showed that Hamadan province was ranked in first position and Qazvin province in the last position in this aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extension and Education Activities‎
  • Extension and Education Indices
  • Indices Validation
  • Ranking Provinces