تجزیه و تحلیل عوامل مدیریتی ذرت کاران نمونه استان کرمان

نویسنده

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان‏

چکیده

برای تعیین عوامل مؤثر بر تفاوت عملکرد ذرت در بین زارعین استان تعداد 40 نفر بهره بردار با استفاده از روش ‏نمونه گیری دو مرحله ای در منطقه ارزوئیه استان کرمان از مناطق عمده کشت انتخاب و اطلاعات موردنیاز از طریق تکمیل ‏پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع آوری شد.‏
پس از استخراج آمار و اطلاعات با استفاده از برنامه ‏Front. 4‎‏ سیستم تابع تولید مرزی تصادفی برآورد و تابع عدم ‏کارآیی فنی به شکل خطی تعیین شد. میانگین کارآیی فنی برای زارعین مالک 58 و غیرمالک 46 درصد برآورد شد. ذرت ‏کاران نمونه براساس میزان عملکرد و با استفاده از روش دالینوس به سه گروه عملکردی تقسیم شده و با استفاده از آنالیز ‏واریانس و آزمون ‏t‏ اثر متغیرهای اجتماعی - اقتصادی و فنی بر عملکرد بررسی شد. عوامل اجتماعی ساختاری از قبیل نوع ‏مالکیت، تعداد قطعات، میزان تجربه، سطح تحصیلات و سطح زیرکشت از اهم عوامل موثر بر تفاوت عملکرد در بین ‏ذرت کاران می باشد. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of Management factors of corn growers in Kerman province ‎

چکیده [English]

To determine the effective factors on yield performance of corn, 40 corn growers were selected using two ‎stages sampling method from Orzooeyeh in Kerman province. Data were collected by questionnaires and ‎interview. Frontier production function and technical unefficiency function were estimated with Front. 4 ‎software.‎
Using Dalinous method the selected corn growers divided to three groups according to their yield ‎performance.‎
Analyze of variance and T-test showed that socio-economics factors (Kind of ownership and fragment ‎experience, education and cultivated area) were the most effective factors on difference of yield performance. ‎According to the results, the average of technical efficiency for landowners and non-landowners were 58 and ‎‎46% respectively.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Efficiency
  • management
  • Prodiction Function