اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی هیبریدهای آفتابگردان

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه زراعت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 استادیار، گروه زراعت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 استادیار پژوهش، بخش دانه¬های روغنی، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج‏

چکیده

برای ارزیابی اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی هیبریدهای آفتابگردان، سه آزمایش جداگانه درقالب ‏طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ‏کرج اجرا گردید. در آزمایش اول که در شرایط مطلوب اجراشد، گیاهان براساس 60 میلی متر تبخیر از تشتک ‏تبخیر از زمان جوانه زنی تا پایان دوره رشد آبیاری شدند. در آزمایشات دوم و سوم که در شرایط تنش کم آبی ‏اجرا گردیدند آبیاری به ترتیب براساس 120 و 180 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس ‏A‏ انجام شد. اثر تنش ‏کم آبی بر تعداد روز تا 75 درصد گلدهی، وزن هزار دانه، تعداد دانه در گیاه، عملکرد دانه، تلاش بازآوری، ‏شاخص برداشت و درصد روغن دانه معنی دار بود. در شرایط تنش شدید کم آبی عملکرد 83 درصد کاهش ‏یافت و محصول دانه 500 کیلوگرم در هکتار بود که ناشی از کاهش وزن هزار دانه (50 درصد) و تعداد دانه ‏در گیاه (54 درصد) بود. همچنین هیبرید آلستار در سطوح متوسط و شدید تنش کم آبی و هیبرید مهر در ‏شرایط مطلوب رطوبتی بیشترین عملکرد دانه را داشتند.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of water deficit stress on agronomic characteristics of Sunflower hybrids

نویسندگان [English]

  • Hamid Jabbari 1
  • Gholam Abbas Akbari 2
  • Jahanfar Daneshian 3
  • Iraj Allah dadi 2
  • Nastaran Shahbazian 2
1
2
3
چکیده [English]

In order to study the effect of water deficit effects on agronomic characteristics of sunflower ‎hybrids, three separate experiments were conducted as‏ ‏randomized complete block design with ‎three replications at the research field of seed and Plant Improvement Institute - Karaj. The first ‎experiment conducted at optimum conditions and plants were irrigated after 60 mm evaporation ‎from evaporation pan at germination stage till end of growing period, whereas the second and third ‎experiments were irrigated after 120, 180 mm evaporation from evaporation pan, class A, ‎respectively, and were considered as water deficit conditions. The results showed significant effects ‎of water deficit on 75 percent flowering stage, 1000 seed weight, seed number per plant, seed yield, ‎productivity effort, harvest index and seed oil content. Sever water deficit caused the decrease of ‎seed yield to 500 Kg ha-1 (83 percent reduction) which was due to decrease of 1000 seed weight (50 ‎percent) and seed number per plant (54 percent). Also, Allstar produced the highest yield in ‎medium and severe water deficit and the Mehr was superior to other hybrids in normal condition.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • harvest index
  • sunflower hybrids
  • Water deficit‎
  • Yield‎
  • Yield components