بررسی کالوس زایی و باززایی از جنین نارس ارقام گندم

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان‏

3 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان‏

چکیده

دستورزی های ژنتیکی و گزینش تنوع سوماکلونی در گیاهان از طریق کشت کالوس، از روشهای ‏مفید برای اصلاح گیاهان می باشند. در این تحقیق، واکنش 25 رقم گندم نان (.Laestivum L‎‏ ‏Triticum‏)، به ‏کشت جنین نابالغ از لحاظ القای کالوس و باززایی گیاه، در شرایط درون شیشه ای ارزیابی شد. از محیط ‏کشت موراشیک و اسکوک (MS) حاوی دو میلی گرم در لیتر 2،4- دای کلروفنوکسی استیک اسید (‏‎2,4-D‏) ‏و 1/0 میلی گرم در لیتر کاینتین به عنوان محیط کشت القای کالوس استفاده شد. واکنش ارقام به القای ‏کالوس از طریق ارزیابی درصد کال زایی و متوسط سرعت رشد قطر کالوس (میلی متر در روز) و ارزیابی ‏واکنش ارقام به باززایی گیاه از کالوس با استفاده از اندازه گیری معیارهای درصد باززایی و سرعت باززایی ‏انجام شد. میانگین درصد کال زایی در پایان دوره یادداشت برداری از 46 تا 95 درصد به ترتیب در ارقام ‏شعله و کراس سرخ تخم متغیر بود. رقم کراس سرخ تخم از نظر پاسخ به کال زایی و رقم الوند از نظر ‏بیشترین میزان باززایی گیاهچه از کالوس در کوتاه ترین زمان کشت درون شیشه ای، به عنوان برترین ارقام ‏شناخته شدند. رقم الوند برترین رقم از نظر کالوس دهی و باززایی به ازای کل جنین نابالغ کشت شده ‏شناخته شد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Callus Induction and Plant Regeneration from Immature Embryos of Wheat Cultivars

نویسندگان [English]

  • Pourandokht Golkar 1
  • Kazem Arzani 2
  • Seyed Ali Mohammad Mirmohammadi meibodi 3
چکیده [English]

Genetic manipulation and selection of favorable somaclonal variant from callus culture are ‎supplementary tools for plant breeding. Immature embryos are the most frequently used ‎explant source for in vitro culture. Response of 25 wheat (Triticum aestivum L.) genotypes to ‎callus induction and plant regeneration from immature embryo culture was evaluated under in ‎vitro condition. Basal MS medium supplemented with 2 mg/L 2, 4-D and 0.1 mg/L kinetin was ‎used for callus induction. Callus induction rate and callus growth rate were used as callus ‎induction criteria of cultivars derived immature embryo culture. Response of cultivars to ‎regeneration from callus was evaluated using the percentage and rate of plant regeneration. ‎Average percent of callus production ranged from 46 to 95 percent in "Sholeh" and "Cross ‎Sorkh Tokhm" cultivars, respectively.” Cross Sorkh Tokhm" in view point of callus induction ‎and "Alvand" with considering the regeneration from callus at the shortest time, were ranked ‎as the superior genotypes. Considering the total plants regenerated from the cultured immature ‎embryos, "Alvand", was ranked as the superior genotypes.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • callus
  • Embryo
  • induction
  • Regeneration
  • Triticum aestivum