بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی صفات در لاین های والدینی تولید برنج هیبرید

نویسندگان

1 عصو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

2 استادیار، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

3 کارشناس موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

چکیده

برای برآورد ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاین‌های والدینی، تعداد پنج لاین بارور به عنوان لاین و ‏تعداد چهار لاین نر عقیم به عنوان تستر آزمایش ‌شدند. در سال 1384 هر یک از لاین‌ها با تسترها تلاقی داده ‏‏‌شده و در سال بعد تعداد 20 نسل 1‏F‏ حاصل همراه با نه والد و درمجموع 29 تیمار، درقالب طرح بلوک های ‏کامل تصادفی در دو تکرار ارزیابی شدند. در این بررسی صفاتی نظیر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و ‏خصوصیات مربوط به کیفیت دانه اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که لاین شماره 2 (سپیدرود) از نظر صفت ‏عملکرد دانه با متوسط 3/8 تن در هکتار دارای ترکیب‌پذیری عمومی منفی و لاین شماره 5 (‏SA14R‏) با ‏متوسط 8/8 تن در هکتار دارای ترکیب‌پذیری عمومی مثبت می‌باشد. بررسی ترکیب‌پذیری خصوصی در 20 ‏تلاقی حاصل فقط چهار ترکیب ‏SA15A‏ × سپیدرود، ‏IR58025A‏ × ‏IR62030R، ‏IR79124A‏ × ‏SA13R‏
و ‏IR79124A‏ × ‏SA14R‏ دارای ترکیب‌پذیری خصوصی مثبت بودند. دو ترکیب ‏SA13R × IR79124A‏ و ‏SA14R × IR79124A‏ برای منظور نمودن در برنامه تولید بذر هیبرید در شرایط استان گیلان توصیه شد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study general and specific combining ability of traits in parental lines of hybrid rice

نویسندگان [English]

  • Mehrzad Allah gholi pour 1
  • Babak Rabiee 2
  • Maryam Hosseini 1
  • Hamid Dorosti 1
  • Mohammad Mohammadi 3
1
2
3
چکیده [English]

To determine the general and specific combining ability of the parental lines, five restorers ‎and four male sterility lines were selected as lines and testers respectively. Nine parental lines were ‎crossed in a Line × Tester crossing system in year 2005 and the eight F1 hybrids and their six ‎parents in Randomized Complete Blocks Design (RCBD‏ (‏in two replications for yield, yield ‎components and major qualitative characters. The effect of GCA was negative and significant for ‎grain yield in line No.2 (Sepidrood), and in line SA14R, it was positive and significant for grain ‎yield. The effect of SCA was positive and significant for grain yield in four hybrids of ‎IR58025A/IR62030R, IR79124A/ SA13R, IR79124A /SA14R and SA15A /Sepidrood. Two hybrids ‎‎(IR79124A/ SA13R and IR79124A /SA14R) had the highest grain yield with 10.4 and 11.5 t/ha ‎repectively. Thes combinations were recommended for hybrid seed production in of Gilan province. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • general and specific combining ability
  • Grain yield
  • Hybrid rice
  • Line × Tester