نویسنده = افیونی، داود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مناسب ترین میزان بذر در ارقام گندم تحت تنش شوری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 7-16

داود افیونی