نویسنده = شهربابک، حسین مرادی
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل عوامل مدیریتی ذرت کاران نمونه استان کرمان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 71-79

حسین مرادی شهربابک