نویسنده = ���������������� ������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مدل ریاضی نفوذ آب در آبیاری قطره ای

دوره 2، های 1 و 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 33-42

علی رحیمی خوب؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید محمود رضا بهبهانی