نویسنده = ������������ ����������
بررسی مقاومت ارقام خیار گلخانه ای به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه (Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 177-189

الهام مولوی؛ حشمت اله امینیان؛ حسن رضا اعتباریان؛ داریوش شهریاری