بررسی مقاومت ارقام خیار گلخانه ای به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه (Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum)

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 استاد، گروه گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

4 محقق، بخش بیماری های گیاهی، مؤسسه تحقیقات کشاورزی ورامین، تهران

چکیده

برای تعیین دامنه میزبانی عامل بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه خیار (Cucumis sativus) که به علت آلودگی به قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum ایجاد می شود، پس از جداسازی و تشخیص عامل بیماری و بررسی بیماری زایی آن، 16 گونه گیاهی متعلق به خانواده های مختلف به طور مصنوعی و به وسیله زادمایه ماسه و آرد ذرت آلوده به عامل بیماری مایه زنی شدند. از این میان، دو گونه طالبی و خربزه (Cucumis melo) متعلق به خانواده کدوئیان (Cucurbitaceae) پوسیدگی ساقه و ریشه مشابه آنچه روی خیار دیده شده بود، ایجاد کردند. براساس علائم بیماری و دامنه میزبانی آن، فرم اختصاصی جدید F. oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum برای عامل بیماری مورد تأئید قرار گرفت. واکنش مقاومت و حساسیت 20 رقم هیبرید خیار گلخانه ای با مایه زنی مصنوعی در شرایط گلخانه نشان داد که ارقام 120118، Ayat، FD-C101، Festival،Jakie، Khassib، PSR36-45007، SR36-45664 و Storm متحمل و ارقام 32-PV، 8-Ayat، CB61688222، Janette، Nasco، Negeen، Nicoo 100، PSR36-47112، Rubah-l، Rubah-s و Soltan نیمه حساس تا حساس به بیماری می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the resistance of greenhouse-cucumber cultivars to Fusarium stem and root rot disease (Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum)

نویسندگان [English]

  • Elham Moulavi 1
  • Heshmatollah Aminian 2
  • Hassan Reza Etebarian 3
  • Dariush Shahryari 4
چکیده [English]

For determination the host range of Fusarium stem and root rot of green-house cucumber (Cucumis sativus) that caused by Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum, after isolation, identification and study of pathogenisity, 16 species of several plant families were artificially inoculated with this pathogen by sand and corn meal contaminated with pathogen, two varieties of Cucumis melo, of Cucurbitaceous developed stem and root rot symptoms similar to those that were developed on cucumber. Symptomology and host range studies indicate that this pathogen is F. oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum. Reactions of 20 cucumber cultivars were tested, ranged from susceptible to tolerant to this disease under glasshouse conditions showed that the tolerant cultivars were 120118, Ayat, FD-C101, Festival, Jakie, Khassib, PSR36-45007, SR36-45664 and Storm and the most susceptible cultivars were 32-PV, 8-Ayat, CB61688222, Janette, Nasco, Negeen, Nicoo 100, PSR36-47112, Rubah-l, Rubah-s and Soltan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cucumber
  • Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum
  • Fusarium rot
  • Susceptibility
  • Tolerant cultivars