نویسنده = مریم حسینى
برآورد شاخص انتخاب برای صفات واریته های مختلف برنج

دوره 6، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 29-38

مریم حسینى؛ محسن قدسى؛ رحیم هنرنژاد؛ شهریار بابازاده


تجزیه ژنتیکی صفات تولید کالوس و باززایی گیاه از کشت بساک برنج

دوره 5، شماره 2، مهر 1382، صفحه 39-49

مریم حسینى؛ على اکبر عبادى؛ حمید شفیعی ثابت