نویسنده = الیاس نیستانى
مقایسه اثر روشهای مختلف تکثیر بر عملکرد و کیفیت دو رقم پیاز

دوره 5، شماره 2، مهر 1382، صفحه 1-6

احمد اصغرزاده؛ الیاس نیستانى؛ مجید رفیعی


بررسی تحمل به خشکی در ارقام مختلف عدس

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 61-69

الیاس نیستانى؛ مرتضى عظیم زاده