نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. واسنجی مدل های گامپرتز و لجستیک برای محاسبه دوره بحرانی کنترل علف های هرز

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 61-66

سید محمود رضا بهبهانى؛ محسن اسکافی؛ على محمد احمدى


2. واسنجی معادله نفوذ سازمان حفاظت خاک آمریکا با روش حداقل مربعات

دوره 2، های 1 و 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 43-50

غلام عباس بارانی؛ محمد جواد خانجانی؛ محسن اسکافی