کلیدواژه‌ها = عدس
تجزیه علیت اجزای عملکرد دانه در عدس در شرایط دیم

دوره 6، شماره 2، مهر 1383، صفحه 61-65

الیاس نیستانی؛ علی اکبر محمودی


بررسی تحمل به خشکی در ارقام مختلف عدس

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 61-69

الیاس نیستانى؛ مرتضى عظیم زاده