بررسی ارزش غذایی ضایعات برگ چای در تغذیه دام

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

3 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

چکیده

در این بررسی، میزان ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، الیاف خام، کلسیم و فسفر ضایعات چای کارخانه های شمال کشور تعیین شد که مقادیر آن ها به ترتیب برابر 95، 94، 13/3، 1/23، 0/011 و 29/0 درصد بود. قابلیت هضم پنج جیره آزمایشی حاوی نسبت های مختلف ضایعات چای با یونجه، به وسیله چهار رأس گوسفند نژاد زل بالغ درقالب طرح کاملأ تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار تعیین شد. در جیره حاوی 10 درصد ضایعات چای، ضریب هضمی ماده خشک و پروتئین خام به ترتیب 2/59 و 73 درصد و دو جیره حاوی 30 درصد ضایعات چای برابر 4/5 5 و 62/2 درصد بود. تفاوت ماده خشک و پروتئین خام مصرفی و ضریب هضمی پروتئین خام در جیره های مختلف حاوی ضایعات چای معنی دار بود (p<0/05). تفاوت درصد تجزیه پذیری مؤثر ماده خشک و پروتئین خام در جیره های مختلف حاوی ضایعات چای معنی دار بود (p<0/05). مقدار گاز تولیدی در زمان 12 ساعت پس از تخمیر در جیره های حاوی ضایعات، چای کاهش یافت (p<0/05). به نظر می رسد که از ضایعات چای می توان به عنوان یک خوراک خشبی با درصد پروتئین مطلوب و قابلیت تجزیه پذیری زیاد به میزان حداکثر تا 10 درصد به صورت مخلوط با جیره غذایی گوسفند استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The nutritive value of tea wastes in animal nutrition

نویسندگان [English]

  • Hossein Tofighi 1
  • Ahmad Afzalzadeh 2
  • Hassan Fazaeli 3
چکیده [English]

In this study, the chemical composition of the tea wastes determined. The value of dry matter, organic matter, crude protein, crude fiber, calcium and phosphorous 95, 94, 13.3, 23.1, 0.011 and 0.29 percent, respectively. In the experiment of digestibility by animal, five experimental rations (including tea waste and alfalfa in the proportion of 0:100, 10:90, 20:80, 25:75 and 30:70 percent) and four adult sheep of Zel breed were used. Digestion coefficients of dry matter and crude protein were decreased from 56.7 to 54.5 and 74 to 62.2 percent by increasing tea wastes in rations. Intake of dry matter, crude protein and digestible dry matter were decreased from the first ration to the one with 30 percent tea wastes (P< 0.05). The amount of degradability of dry matter, organic matter and crude protein were decreased from 61.2 to 45.8 and 77 to 68.2 for 24 hours of incubation from ration with 100 percent alfalfa the one with 100 percent tea wastes (P< 0.05). The amount of gas production decreased from 33.4 to 20 and from 39 to 25 ml per 200 mg DM in 12 and 24 hours of incubation of ration with 100 percent alfalfa the one with 100 percent tea wastes (P< 0.05). It seems that tea wastes can be used as a fibrous feed with alfalfa (about 10 percent) for feeding the sheep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degradability
  • digestibility
  • Feed intake
  • Gas production
  • sheep
  • Tea wastes