بهینه سازی تولید شربت اینورت به روش اسیدی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق، برای بهینه کردن تولید شربت اینورت از شکر، از سه نوع اسید شامل اسید سیتریک، کلریدریک و تارتاریک (هر یک در دو سطح)، دو سطح زمان (1 و 5/1 ساعت) و دو سطح دما (70 و 80 درجه سانتی گراد) استفاده شد. خصوصیات شربت های حاصل از اجرای روشهای مختلف با یکدیگر مقایسه و یک روش استاندارد و بهینه برای تولید آن ارایه شد. بهترین نوع شربت اینورت با استفاده از 08/0 درصد اسید کلریدریک در دمای 80 درجه سانتی گراد و زمان یک ساعت حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of invert syrup production by acidic method

نویسندگان [English]

  • Mina Miri Ghalenoe 1
  • Mohsen Barzegar 2
  • Mohammad Ali Sahari 3
چکیده [English]

In this study, the conditions for producing invert syrup were optimized and factors such as type of acid citric, hydrochloridric and tartaric (each at two levels), reaction time (1 and 1.5 h) and temperature (70 and 80°C) were studied. The properties of invert syrups which produced by different methods were compared with each other and a standard and optimized method, for inversion reaction, was reported. The best invert syrup was produced under conditions of acid = HCI (0.08%), temperature 80°C and reaction time lh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidic method
  • Hydrochloridric acid
  • invert sugar
  • Invert syrup