ارزیابی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در شرایط مزرعه

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، کرج، تهران

2 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، دزفول، خوزستان

3 کارشناس، موسسه تولید بذر الیت چغندرقند، فیروزکوه، تهران

چکیده

در این تحقیق، میزان مقاومت 16 رقم تجاری چغندرقند نسبت به بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در شرایط مزرعه در قائم شهر ارزیابی شد. آزمایش درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در شش تکرار تک خطی اجرا و شدت آلودگی ارقام در دو نوبت اندازه گیری شد. همچنین شدت آلودگی و میزان عملکرد ریشه و قند ارقام مزبور در شرایط آلودگی طبیعی به بیماری، در منطقه دزفول (کشت پاییزه) نیز با یکدیگر مقایسه شد. در دزفول آزمایش درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار سه خطی اجرا شد. واکنش ارقام نسبت به بیماری در دو منطقه مشابه بود. در هر دو منطقه دو رقمPalma’ ‘ و ’191‘ به ترتیب مقاوم ترین و حساس ترین آنها نسبت به بیماری لکه برگی سرکوسپورایی بودند. ارقام ’Palma‘ ‘K21’ , ‘Canaria’, و’HI0152’ جزو ارقام دارای سطح مقاومت زیاد (در دو منطقه قائم شهر و دزفول) و با بیشترین میزان شکر در هکتار (در منطقه دزفول) بودند. عملکرد شکر دو رقم ’191? و BR1’‘ کمترین مقدار بود. به نظر می رسد برای انتخاب ارقام مناسب در هر منطقه علاوه بر ارزیابی مقاومت، باید عملکرد محصول در شرایط آلوده نیز مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of commercial sugar beet cultivars for resistance to Cercospora leaf spot under field condition

نویسندگان [English]

  • Seyed Bagher Mahmoudi 1
  • Hamid Sharifi 2
  • Shahram Khodadadi 3
چکیده [English]

Resistance of 16 sugar beet cultivars to Cercospora leaf spot was evaluated in Ghaemshahr region. The experiment was conducted in a complete block design with six replications and disease severity of cultivars was measured two times. As a winter crop the root yield of cultivars and their disease severity compared under natural Cercospora infection in Dezfoul area in a complete block design with four replications. Reaction of sugar beet cultivars to Cercospora leaf spot was similar in Ghaemshahr and Dezfoul. The most resistant and susceptible cultivars to Cercospora leaf spot were Palma and 191, respectively. The cultivars Palma, Canaria, 4K21 and HI0152 produced highest sugar yield in Dezfoul area and showed highest resistance to the disease in two regions. The lowest amount of sugar was produced by genotypes 191 and BR1. It seems that for introducing appropriate cultivars to the region, yield and resistance of the disease under stress condition should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cercospora leaf spot
  • resistant cultivars
  • Sugar beet
  • Winter crop