کلیدواژه‌ها = گندم
کاربرد تحلیل نقطه سربه سر در مدیریت کشاورزی مزارع گندم آبی شهرستان مرودشت

دوره 10، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 111-122

اسماعیل فلاحی؛ امیرحسین چیذری


بررسی کالوس زایی و باززایی از جنین نارس ارقام گندم

دوره 9، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 39-50

پوراندخت گلکار؛ کاظم ارزانی؛ سید علی محمد میر محمدی میبدی


تاثیر فعالیت آلفا آمیلاز در کیفیت نان باگت

دوره 4، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 29-36

محمد حجتی؛ محمد حسین عزیزی؛ منصور احمدی ندوشن